přejít na horní menu přejít na levé menu přejít na hlavní text kontakty

Počet členů

K 24. 10. 2014 bylo přijato a evidováno za členy 65 členů, z toho je 45 právnických a 20 fyzických osob. Bližší údaje o jednotlivých členech lze najít na seznamu členů

Poslání

Posláním asociace je začlenění a zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím sociální služby osobní asistence. Asociace zastupuje zájmy svých členů – poskytovatelů a uživatelů sociální služby osobní asistence (dále jen členů), napomáhá zlepšování podmínek poskytování osobní asistence, seznamuje veřejnost s potřebami osob se zdravotním postižením a možnostmi jejich uspokojování tak, aby se kvalita a způsob života nelišily od vrstevníků klientů této služby.

Cíle organizace jsou zejména:

 1. podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů a ostatních zainteresovaných subjektů v oblasti osobní asistence a sociálních služeb, a to zejména vzděláváním dospělých, mimoškolní výchovou, pořádáním kurzů, odborných školení, organizováním seminářů, konferencí apod., včetně lektorské činnosti,
 2. zastupovat zájmy svých členů ve vztazích s odbornými organizacemi, včetně mezinárodních,
 3. spolupracovat se zákonodárnými orgány, orgány veřejné správy ve věcech právní úpravy osobní asistence, a dalších podmínek jejího poskytování,
 4. šířit informace týkající se činností souvisejících s naplňováním cílů asociace, včetně mediální prezentace, publikační a vydavatelské činnosti,
 5. hájit odborné zájmy všech svých členů.

Okruh osob, cílové skupiny

Okruh osob, které se mohou stát členy APOA, z.s. je omezen věkem a činností: členy asociace mohou být fyzické osoby, které dosáhly 18 let věku, a právnické osoby, které poskytují nebo užívají služby osobní asistence, které souhlasí s posláním a cíli asociace a hodlají se podílet na jejich naplňování.Cílové skupiny, jimž se může poskytovat osobní asistence, nebo které se mohou stát uživateli této služby:

 • Lidé s tělesným postižením;
 • Lidé s mentálním postižením;
 • Lidé hluchoslepí;
 • Lidé s potížemi s viděním;
 • Lidé s potížemi se sluchem;
 • Lidé staří;
 • Lidé s duševním onemocněním;
 • Lidé s vnitřním onemocněním;
 • Děti.

Principy, jimiž se řídí práce APOA, z.s.

V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. veškerá činnost APOA musí být postavena na zachování lidské důstojnosti a sebeurčení osob, musí vycházet z jejich individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k řešení nepříznivé sociální situace a k jejich sociálnímu začleňování, musí být vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Přihlášky do APOA, z.s.

Okruh osob, které se mohou stát členy APOA
Přihláška ke členství - právnické osoby, word
Přihláška ke členství - fyzické osoby, word
O členství se mohou ucházet organizace (právnické osoby) i uživatelé (fyzické osoby) a osobní asistenti (fyzické osoby) přihláškou. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné poslat poštou. Při první možné příležitosti bude předložena jako návrh správní radě, a ta se vyjádří buďto přímým hlasováním při schůzce, nebo per rollam (oběžníkem) prostřednictvím e-mailu. Uchazeč bude neprodleně vyrozuměn o výsledku hlasování.

Členské příspěvky

3. září 2007 bylo odhlasováno, že členské příspěvky budou pro organizace 2000.- Kč apro jednotlivce 500.- Kč. Příspěvek se platí ročně a měl by být uhrazen nejpozději do 31. května příslušného roku. Vzhledem k tomu, že s úhradou členského příspěvku souvisejí výhody u APOA, z.s., na příklad účast na seminářích,přístup na webové stránky aj., je důležité tento termín uhlídat. Pokud totiž nebude příspěvek zaplacen, všechny výhody budou zrušeny. Prosíme, abyste svůj členský příspěvek posílali na účet č.: 2387329001/5500, který je veden jako transparentní.

 

Přihlášení

Dotují nás

esf

Sponzorují nás

jrk